စာမဖတ်တဲ့မျိုးဆက် အနာဂတ်အတွက်စိုးရိမ်စရာလား (တတိယပိုင်း)