ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကမ္ဘာကြီး လှပဖို့ ပလတ်စတစ်လျေှာ့သုံးပြီး အမွိုက်တွေကို စနစ်တကျစွန့်ပစ်ကြပါစို့