ဆရာ ချစ်ဦးညို၏ ကမ္ဘာ့ကဗျာနေ့မှသည် မြန်မာ့ကဗျာနေ့သို့